Informacje ogólne

SZANOWNI  MIESZKAŃCY  GMINY  SKRWILNO!

NOWA METODA OPŁATY ORAZ NOWE STAWKI OPŁATY ZA ODPADY

W dniu 6 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakłada ona istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych, mając na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rada Gminy Skrwilno przyjęła pakiet niżej wymienionych uchwał regulujących obszar gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skrwilno:

Podobnie jak we wszystkich pozostałych gminach w Polsce, tak i w Skrwilnie, obligatoryjnie dostosowano prawo lokalne do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888). Implementacja przepisów ustawowych do aktów prawa miejscowego dotyczy przede wszystkim:

  • obowiązku selektywnego sposobu zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymaganiami i sposobem określonymi w regulaminie – na pięć frakcji: niesegregowane (zmieszane), papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy),
  • wprowadzenia opłaty podwyższonej w przypadku niewypełniania obowiązku zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny art. 6k ust.3 ustawy),
  • wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (art. 6k ust. 4a ustawy),

Z dniem 1-go stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmianie ulega także metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Bezpośrednią przyczyną zmian w opłacie jest wynik postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK z terenu Gminy Skrwilno opiewający na kwotę  906.303.42 zł  (dane z rozstrzygniętego przetargu na rok 2021). Do tego należy doliczyć koszty związane z obsługą administracyjną takie jak  obsługa PSZOK, wynagrodzenie pracownika, działania edukacyjne, które łącznie wynoszą 63.274,14 zł. Łącznie koszty systemu w skali roku wynoszą 969.577,56 zł znacznie przekraczając przychody uzyskiwane z obecnej opłaty.

Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w większości zawożone były na składowisko, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Wymogi unijne (tzw. dyrektywa śmieciowa) zakładają wzmocnienie poprzednio prowadzonych działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, m.in. kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych oraz dodatkowo zbieranie odpadów podlegających rozkładowi, np. resztek jedzenia.

Wszystkie zebrane odpady komunalne będą musiały zostać poddane odzyskowi w odpowiednich instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a na składowisko będzie mogła trafić tylko ta pozostałość, której nie da się przerobić.

Gmina musi wykazać w 2020, iż ogranicza o 35 % masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która przekazywana jest na składowisko.

Następnie do końca roku 2020 Gmina zobowiązana jest do wykazania, że zbierane jest selektywnie i przekazywane do recyklingu co najmniej 50% powstających odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy czynnie i prawidłowo uczestniczyli w nowym systemie zbierania odpadów.

Z dniem 1-go stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmianie ulega także metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • Właściciele nieruchomości mają obowiązek złożenia pierwszej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi niezwłocznie w Urzędzie Gminy Skrwilno do pok. nr 9.
  • Opłatą będą objęci właściciele nieruchomości, którzy zgodnie z wymogami będą selektywnie zbierać odpady komunalne.
  • Właściciele nieruchomości nie wywiązujący się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów będą objęci opłatą podwyższoną w wysokości trzykrotności stawki podstawowej. Weryfikacja sposobu zbierania odpadów będzie się odbywać każdorazowo przy odbiorze odpadu.

W interesie wszystkich mieszkańców naszej gminy jest prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami. Pozwoli to nie tylko chronić środowisko, ale również oszczędzi nasze wydatki.

Wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych będą pojawiały się na stronie internetowej: www.skrwilno.pl w zakładce „Odpady”.

Informację na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne.

Informujemy, że zgodnie z art. 6s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

Dodatkowe informacje na stronach:

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>