Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Gminy XXXVI/227/18 21.05.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVI/227/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Skrwilno do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pod nazwą „Szkoła jutra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXVI/226/18 21.05.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVI/226/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXVI/225/18 21.05.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXVI/225/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skarg na uchwałę Rady Gminy Skrwilno Nr XXVIII/182/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mościska i Rak. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXV/224/18 25.04.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXV/224/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie miejscowości Borki, gmina Skrwilno. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXV/223/18 25.04.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXV/223/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Źródła Skrwy Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXV/222/18 25.04.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXV/222/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Skrwilno na lata 2018 – 2020. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXV/221/18 25.04.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXV/221/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXV/220/18 25.04.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXV/220/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skrwilno na lata 2018 – 2023 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXV/219/18 25.04.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXV/219/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXV/218/18 25.04.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXV/218/17 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXV/217/18 25.04.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXV/217/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 25 kwietnia 2018. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2017 rok. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXIV/216/18 21.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/216/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Skrwilno. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXIV/215/18 21.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/215/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrwilno w 2018 roku Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXIV/214/18 21.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/214/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie obwodów głosowania. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXXIV/213/18 21.03.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/213/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r. Szczegóły
« 1 2 »