Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Gminy V/38/19 06.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/38/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy V/37/19 06.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skrwilno na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy V/36/19 06.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/36/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skrwilno na lata 2019 – 2023” Szczegóły
Uchwały Rady Gminy V/35/19 06.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/35/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy V/34/19 06.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/34/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skrwilno w 2019 roku Szczegóły
Uchwały Rady Gminy V/33/19 06.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/33/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy V/32/19 06.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/32/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy V/31/19 06.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/31/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Skrwilno na lata 2016-2023 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy V/30/19 06.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/30/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy V/29/19 06.03.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR V/29/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy IV/28/19 18.01.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/28/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Uchwały Rady Gminy IV/27/19 18.01.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/27/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy IV/26/19 18.01.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/26/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy IV/25/19 18.01.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR IV/25/19 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy III/24/18 19.12.2018 Obowiązujący UCHWAŁA NR III/24/18 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r. Szczegóły
« 1 2 3 5 6 »