Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Gminy XXVI/173/21 19.10.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXVI/173/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2021r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXV/172/21 10.09.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXV/172/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go organowi regulacyjnemu do zaopiniowania Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXV/171/21 10.09.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXV/171/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 10 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2021r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXIV/170/21 23.07.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXIV/170/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skrwilno na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXIV/169/21 23.07.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXIV/169/21RADY GMINY SKRWILNO z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2021r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXIII/168/21 26.05.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXIII/168/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXIII/167/21 26.05.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXIII/167/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 239/3, 291/3, 245/20, 246/8, 918/2, 918/6, 920/2, 920/3 położonych w rejonie miejscowości Skrwilno, gmina Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXIII/166/21 26.05.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXIII/166/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skrwilno na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXIII/165/21 26.05.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXIII/165/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca uchwałe w sprawie budżetu na 2021r. Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXIII/164/21 26.05.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXIII/164/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skrwilno Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXIII/163/21 26.05.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXIII/163/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skrwilno za 2020 rok Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXIII/162/21 26.05.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXIII/162/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXII/161/21 27.04.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXII/161/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Skrwilno na lata 2021 – 2025 Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXII/160/21 27.04.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXII/160/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Szczegóły
Uchwały Rady Gminy XXII/159/21 27.04.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXII/159/21 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Toruński” Sp. z o.o. Szczegóły
« 1 2 3 14 15 »