Umorzenia, odroczenia terminu płatności

Umorzenia, odroczenia terminu płatności

Umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,

Wymagane dokumenty:

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:

 1.  Pisemny wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności podatku, oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, który powinien zawierać:- imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy,
 • numer PESEL, NIP, ewentualnie numer dowodu osobistego (paszportu) wnioskodawcy,
 • źródło należności podatkowej (np. podatek od nieruchomości, odsetki od zaległości itp.),
 • okres, którego wniosek dotyczy,
 • określenie wnioskowanej formy Ulgi,
 • uzasadnienie wniosku.
 1. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
 • oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania
 • dokumenty potwierdzające okoliczności przedstawione we wniosku jako argument  uzasadniający udzielenie ulgi,

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
1.    Pisemny wniosek o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności podatku, oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, który powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy,
 • numer PESEL, NIP wnioskodawcy,
 • określenie przedmiotu działalności gospodarczej,
 • źródło należności podatkowej (np. podatek od nieruchomości, odsetki od zaległości itp.),
 • okres, którego wniosek dotyczy,
 • określenie wnioskowanej formy ulgi.
 1.     Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
 • oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania,
 • dokumenty potwierdzające okoliczności przedstawione we wniosku jako argument uzasadniający udzielenie ulgi,
 • kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie za ostatnie trzy lata (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 bądź inny) wraz z ich korektami,

Pomoc Publiczna:

 1.     Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz  z wnioskiem o udzielenie pomocy:
 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie (zał.3), albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (zał. 4);
 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810) na formularzu którego wzór jest określony w załączniku do tego rozporządzenia (zał. 5).
 1.  Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy:
 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (zał. 3), albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (zał.4);
 • informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543) – (zał. 6);
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Opłaty: brak

Miejsce składania pism: Urząd Gminy Skrwilno – pokój nr 7

Termin załatwienia:

 1. Bez zbędnej zwłoki.
 2. Do 1 miesiąca.
 3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:     Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.).
 2. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu  w sprawach dotyczących pomocy publicznej   (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1453);
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121 poz. 810).

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>