Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Gminy Skrwilno

Uchwała Nr IV/27/2003
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 18 marca 2003 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Skrwilno uchwala

                STATUT  GMINY  SKRWILNO

                                          Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała określa:
1) ustrój Gminy,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz
ich funkcjonowania
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy,
4) zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej,
5) zasady tworzenia klubów radnych,
6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej Komisji i Wójta

§ 2

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Skrwilno,
2) Radzie  – należy przez to rozumieć  Radę Gminy Skrwilno,
3) Komisji – należy przez to rozumieć Komisje Rady Gminy Skrwilno,
4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Skrwilno,
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Skrwilno,
6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Skrwilno.

                                                       Rozdział II. Gmina

§ 3

1.   Gmina Skrwilno jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.

§ 4

 1. Gmina położona jest w powiecie rypińskim, w województwie kujawsko-pomorskim i obejmuje obszar 124 km2.
2. Gmina podzielona jest na 19 sołectw i 25 wsi.

§ 5

1.W celu wykonywania swoich zadań gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2.Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 1 do statutu.

§ 6

Herb oraz flagę Gminy Skrwilno określa uchwała Nr XI/88/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 roku.

§ 7

Siedzibą organów gminu jest miejscowość Skrwilno.

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8

1. W gminie tworzy się następujące sołectwa:
– Budziska,
– Czarnia Duża
– Czarnia Mała
– Kotowy
– Mościska
– Okalewo
– Otocznia
– Przywitowo
– Rak
– Ruda
– Skudzawy
– Skrwilno
– Szczawno
– Szucie
– Szustek
– Urszulewo
– Wólka
– Zambrzyca
– Zofiewo

2. Jednostkę pomocniczą tworzy, łączy, dzieli, znosi Rada Gminy w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3. Przed podjęciem uchwały rada gminy przedstawia propozycje zmian sołtysowi, który zwołuje w ciągu 14 dni zebranie wiejskie.
4. Stanowisko zebrania wiejskiego przedstawia się na najbliższej sesji rady gminy.
5. Dokonując zmian w granicach sołectw rada gminy bierze pod uwagę opinię mieszkańców, tradycję, więzi społeczne, gospodarcze oraz ekonomiczne.
6. W wyniku dokonania zmian nowo utworzona jednostka pomocnicza nie powinna liczyć mniej niż 50 zamieszkałych nieruchomości.

§ 9

I. Uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu.

1. Jednostki pomocnicze nie tworzą własnych budżetów.
2. Inwestycje i wydatki bieżące sołectw realizowane są w ramach budżetu gminy.
3. Sołectwa zgłaszają wnioski o zapewnienie w budżecie gminy, środków finansowych na realizację ich zadań, zgodnie z przyjętą procedurą uchwalania budżetu.

II. Zasady korzystania z mienia komunalnego.

1.  Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła.
2.  Sołectwo włada mieniem w ramach zwykłego zarządu.
Do czynności zwykłego zarządu należy:
– załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
– utrzymywanie go w stanie niepogorszonym, w ramach jego aktualnego przeznaczenia
– użytkowanie mienia i osiąganie z niego dochodów z tytułu najmu lub dzierżawy
3.   Zakres dokonywanych samodzielnie przez sołectwo czynności nie może przekroczyć sprawowania zwykłego zarządu.
4. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają uzyskania zgody wójta.

      III. Zasady uczestniczenia sołtysa w pracach Rady.

1. Sołtys ma obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady.
2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić sołtysowi uczestnictwo w sesjach Rady.
3. Sołtys może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

                             Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady

§ 10

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 11

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

                                                                § 12

Do wewnętrznych organów Rady należą:
1. Przewodniczący
2. Wiceprzewodniczący
3. Komisja Rewizyjna
4. Komisje stałe, wymienione w statucie

§ 13

1. Rada gminy powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną
2) Finansową
3) Społeczno-Gospodarczą
4) Oświaty, Kultury i Sportu

2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych
zadań, określając ich skład  i zakres działania.

§ 14

1.Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3.Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
– określenie daty i godziny pierwszej sesji,
– przygotowanie porządku obrad,
– dokonanie otwarcia sesji,
– powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem radnemu.
4.Projekt porządku obrad może obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 15

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policję sesyjną,
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6) podpisuje uchwały Rady,
7)czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
8) reprezentuje Radę na zewnątrz.

§ 16

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na najbliższej sesji dokona wyboru na ww. stanowisko.

§ 17

Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.

§ 18

Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy zatrudniony na stanowisku ds. obsługi organów Gminy.

Rozdział V. Tryb pracy organów Gminy.

1. Sesje Rady

§ 19

1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach a także w przepisach prawa wydanych na podstawie ustaw.

2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
– postanowienia porządkowe,
– stanowiska
– rezolucje i apele

§ 20

1.Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

2. Przygotowanie sesji

§ 21

1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał,
dotyczących poszczególnych punktów obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.
5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 22

1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach uczestniczą Wójt, Sekretarz oraz Skarbnik Gminy.
3. Do udziału w sesjach mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

3. Przebieg sesji
§ 23

Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 24

Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmie wyznaczone dla niej miejsca.

§ 25

Wyłączenie jawności sesji dopuszczalne jest jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 26

1.Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3.O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust.1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające właściwe obradowanie lub podejmowanie uchwał.
4.Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 27

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, ale wówczas Rada nie może podejmować uchwał.

§ 28

Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

§ 29

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram …sesję Rady Gminy Skrwilno.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 30

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 31

Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,
3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
6) wolne wnioski i zapytania.

§ 32

1. Interpelacje i zapytania kierowane są do Wójta.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przed-
miotem oraz wynikające zeń pytania.
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący
niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.
6. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby upoważnione przez wójta.
7. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

§ 33

1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji.
3. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w ciągu 14 dni.

§ 34

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Radny, który zamierza zabrać głos zgłasza ten fakt poprzez podniesienie ręki.
3. Przewodniczący Rady udziela głosu wg kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
5. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
6.Po zabraniu głosu przez radnych Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 35

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ustępu 2 i 3 stosuje się odpowiednio do, zabierających głos, osób spoza Rady.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 36

1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących:
– stwierdzenia quorum,
– zmiany porządku obrad,
– ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
– zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
– zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
– zarządzenia przerwy,
– odesłania projektu uchwały do komisji,
– przeliczenia głosów,
– przestrzegania regulaminu obrad.
3. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 37

1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 38

1. Po wyczerpaniu listy mówców , Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 39

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę „Zamykam …..sesję Rady Gminy Skrwilno.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 40

1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych pomyłek.

§ 41

1. Pracownik Urzędu Gminy ds. obsługi Rady sporządza z każdej sesji protokół.
2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

§ 42

1. Protokół z sesji musi odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady,
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków oraz odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
9) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ 43

1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2.Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu.

§ 44

1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę sołtysów i zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał oraz inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od zakończenia sesji.

§ 45

Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, zaproszeń oraz niezbędnych materiałów) sprawuje pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

4.Uchwały

§ 46

 Uchwały, stanowiska, rezolucje i apele są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

§ 47

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła finansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

3.Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

§ 48

1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§ 49

1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z protokołami sesji Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

5. Procedura głosowania

§ 50

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 51

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad. Przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§ 52

1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 53

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej  poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 54

 Jeżeli oprócz wniosku, o podjęcie uchwały w danej sprawie, zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku w sprawie podjęcia uchwały.

§ 55

1. Zwykła większość głosów to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy „przeciw” i „wstrzymujących się”.
3. Bezwzględna większość ustawowego składu rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem, przewyższająca połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższa.

6. Komisje Rady

§ 56

1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada powołuje stałe i doraźne Komisje problemowe.
2. Tworzenie, łączenie i rozwiązywanie Komisji następuje w drodze uchwały Rady.
3. Komisje działają zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę.
4. Działalność komisji wygasa z upływem kadencji Rady.

§ 57

1. Do zadań Komisji stałych  należy w szczególności:
1) stała merytoryczna  i koncepcyjna praca, w zakresie spraw, dla których została powołana,
2)   opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Radę,
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,
4)   kontrola wykonania uchwał w zakresie kompetencji danej Komisji.

§ 58

1. Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się o sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej komisji.
2. Realizacja postanowienia zawartego w ust. 1 następuje poprzez:
1) wspólne posiedzenia komisji,
2) udostępnianie własnych opracowań i analiz,
3) powoływanie zespołów do rozwiązywania określonych problemów.

§ 59

 Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji, wybrany przez członków Komisji.

§ 60

1. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swych członków badających sprawy w terenie.
2.  Do posiedzeń Komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 61

1. Komisja władna jest do zajmowania stanowiska w sprawach, które należą do jej kompetencji, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków komisji.
2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Prawo zwoływania komisji przysługuje jej przewodniczącemu i Przewodniczącemu Rady. Posiedzenie komisji zwoływane jest także na wniosek co najmniej 1/3 jej członków.

§ 62

1. Radny powinien uczestniczyć w pracach co najmniej jednej komisji.
2. Radny może być członkiem najwięcej 3 komisji.
3. Radny może brać udział, bez prawa głosowania, w posiedzeniu każdej komisji.

§ 63

Przewodniczący stałych Komisji co najmniej raz w roku, w terminie do 30 kwietnia każdego roku przedstawiają Radzie sprawozdania z ich działalności za rok ubiegły.

                         Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

1.Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 64

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wskazuje Rada w uchwale o ustaleniu składu Komisji.
3. Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 65

   1.Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2.W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie jej Przewodniczący.
3.O wyłączeniu Przewodniczącego decyduje Rada.

2. Zasady kontroli

§ 66

1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołectw
pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 67

Komisja podejmuje kontrole na zlecenie Rady Gminy lub z własnej inicjatywy.

§ 68

1. Osoby przeprowadzające kontrole obowiązane są powiadomić kierownika jednostki kontrolowanej oraz Wójta
2. Kontrole przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanej jednostki.

                                                                 § 69

1. W związku z wykonywaną działalnością Komisja ma prawo do:
1) wstępu do pomieszczeń i innych obiektów jednostki kontrolowanej,
2) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań oraz innych akt i dokumentów znajdujących się w jednostce kontrolowanej i związanych z jej działalnością,
3) zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów,
4) żądania złożenia wyjaśnień i informacji,
5) powoływania biegłych do uczestnictwa w pracach kontrolnych.

2. Pracownicy kontrolowanej jednostki obowiązani są udzielać członkom komisji ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.

3.Osoby kontrolujące podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z informacjami niejawnymi w zakresie obowiązującym w kontrolowanej jednostce.

4. Komisja może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników kontrolowanych jednostek w celu omówienia ustaleń przeprowadzanych kontroli i wynikających z tych ustaleń wniosków.

§ 70

1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli protokół.

2. Na podstawie wyników przeprowadzanej kontroli komisja występuje z wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobiegania im na przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli.

3. Komisja kieruje do jednostek kontrolowanych oraz  Wójta wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

4.Kierownicy jednostek, do których wystąpienia pokontrolne zostały skierowane, są zobowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić komisję o sposobie wykonania zaleceń. W razie braku możliwości ich wykonania należy podać przyczyny i propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

5.Odstąpienie od wykonania zaleceń komisji dotyczących wyciągnięcia konsekwencji lub innych przewidzianych prawem form odpowiedzialności wobec osób winnych, może nastąpić za zgodą zlecającego kontrolę.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 71

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

2.W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział jej członkowie oraz zaproszone osoby.

3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji.

4. Uchwały komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.

5. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.

6. Komisja Rewizyjna może współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej  z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

4. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

§ 72

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy.
2. Plan pracy przedłożony Radzie powinien zawierać: terminy odbywania posiedzeń i kontroli oraz ich tematykę.

§ 73

Komisja Rewizyjna Składa Radzie, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, roczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

                            Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych

§ 74

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 75

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału  przez  co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się: nazwę klubu, listę członków oraz imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

§ 76

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze.

2.  Klub radnych reprezentuje przed Radą Gminy jego przewodniczący.

Rozdział VIII. Tryb pracy Wójta

§ 77

   Wójt wykonuje:
1) uchwały Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym statutem.

§ 78

    Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§ 79

Komisje Rady mogą prosić Wójta o przybycie na ich posiedzenie.

§ 80

Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w paragrafach 77 – 79 w przypadku uzyskania upoważnienia od wójta

Rozdział IX. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady,  Komisji i Wójta

§ 81

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 82

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

§ 83

Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji oraz Wójta udostępniane się na stanowisku  ds.obsługi  Rady Gminy.

§ 84

Realizacja uprawnień określonych w paragrafie 83 może odbywać się wyłącznie w obecności pracownika Urzędu.

§ 85

Uprawnienia określone w paragrafie 83 nie maja zastosowania:
1)w przypadku wyłączenia jawności na podstawie odrębnych ustaw,
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Rozdział X. Postanowienia końcowe

§ 86

Traci moc uchwała Nr XXII/96/96 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 16 listopada 1996 roku.

§ 87

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Żyźniewski

PDFUchwała-Nr-XXXIX.245.18.pdf (205,98KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego