Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek rolny

Zgłoszenie gruntów rolnych do opodatkowania

Nowe wzory deklaracji i informacji będą stosowane w tych sytuacjach, gdy obowiązek podatkowy w danym podatku powstał dopiero po 1 lipca 2019 r. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem należy stosować wzory Rady Gminy Skrwilno.

Zgłoszenie:
– gruntów rolnych do opodatkowania
– korekty wymiaru podatku rolnego
– sprzedaży gruntów

 (symbol FN.3121)

a)    Opis sprawy: Sprawa dotyczy opodatkowania gruntów rolnych przez klientów właścicieli gruntów rolnych, posiadaczy samoistnych gruntów, użytkowników wieczystych gruntów, posiadaczy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego  na podstawie umowy albo bez tytułu prawnego.

b)    Wymagane dokumenty:

 • Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 (osoby fizyczne)
 • Deklaracja na podatek rolny DR-1 (osoby prawne i jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe)

c)    Miejsce składania pism i osoba odpowiedzialna: Urząd Gminy Skrwilno – pok. nr 7, inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

d)    Termin i sposób załatwienia:
Wydanie decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

e)    Opłaty: Nie podlega opłacie.
f)    Podstawa prawna: art. 1, 2, 3, 4, 6 oraz art. 6a ustawy z dnia 15 stycznia 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.) oraz art. 207, 254 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.)

g)    Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Skrwilno, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

h)    Inne informacje:
Osoby fizyczne: W wyniku zgłoszenia gruntów rolnych do opodatkowania, zgłoszenia korekty podatku lub sprzedaży gruntów organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie wymiaru lub zmiany wymiaru podatku rolnego za dany rok podatkowy.
Osoby prawne: Organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym składanej deklaracji.


Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów rolnych

Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Symbol FN.3121

1. Opis sprawy: Sprawa dotyczy udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przez: właścicieli gospodarstw rolnych, posiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych, posiadaczy gruntów stanowiących własność  Skarbu Państwa
lub jednostki  samorządu terytorialnego na podstawie umowy albo bez tytułu prawnego.

2.Wymagane dokumenty: Wniosek podatnika o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.
Wniosek winien zawierać następujące informacje:

 • nr aktu notarialnego datę zakupu gruntów,
 • od kogo został nabyty, czy nabywca nie jest osobą spokrewnioną w linii prostej z osobą zbywającą,
 • powierzchnię nabytych gruntów,
 • łączna powierzchnia gospodarstwa rolnego po zakupie,
 • czy przed nabyciem gruntów nie były w użytkowaniu nabywcy,
 • akt notarialny dotyczący nabycia gruntów (kopia).

3.    Miejsce składania pism i osoba odpowiedzialna: Urząd Gminy Skrwilno – pokój nr 7, inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
4.    Termin i sposób załatwienia: Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

5.    Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
6.   Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)

7.    Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Skrwilno, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8.    Inne informacje: Zwalnia się od podatku rolnego grunty nabyte w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

 • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w  drodze  umowy sprzedaży,
 • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały wyżej wymienione zdarzenia.

Przedmiotowe zwolnienie podatkowe stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.

Za trwałe zagospodarowanie uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie wieczyste na okres nie krótszy niż 10 lat.

Zwalnia się od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania.

Po upływie okresów przedmiotowych zwolnień stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Wymienione zwolnienia i ulgi w podatku rolnym stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9).


Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

(symbol Fn.3121)

1.    Opis sprawy: dotyczy udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym: właścicielom gospodarstw rolnych, posiadaczom samoistnym, użytkownikom wieczystym, posiadaczom gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy albo bez tytułu prawnego.

2.    Miejsce składania pism i osoba odpowiedzialna: Urząd Gminy Skrwilno – pokój nr 7, inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

3.    Wymagane dokumenty:

 • wniosek podatnika,
 • rachunki bądź ich uwierzytelnione odpisy dokumentujące wysokość poniesionych wydatków za zakup materiałów oraz robociznę obcą,
 • zestawienie załączonych faktur,
 • potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania.

4.    Termin i sposób załatwienia: Wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

5.    Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.

6.    Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.)

7.    Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Wójta Gminy Skrwilno, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

8.    Inne informacje:

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. budowę  lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
 2. zakup i zainstalowanie:
 • deszczowni,
 • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
 • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne źródeł energii (wiatru, biogazu,  słońca, spadku wód)

–  jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga jest realizowana od daty wydania decyzji, a w latach następnych jest odliczana przy wymiarze podatku rolnego na dany rok podatkowy, nie dłużej niż przez 15 lat.  Przedmiotowe zwolnienia i ulgi podatkowe stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Ulga, o której mowa w art. 13 stanowi:
1) pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych powiązane z produkcją podstawową produktów rolnych zgodnie z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1) lub
2) pomoc w ramach programu pomocowego notyfikowanego Komisji Europejskiej.

Formularze do pobrania:

 

Druki do pobrania:
PDFDR-1-od-1-lipca-2019r.pdf (133,66KB)
PDFIR-1-od-1-lipca-2019r.pdf (136,90KB)
PDFZDR-1-od-1-lipca-2019r.pdf (121,18KB)
PDFZDR-2-od-1-lipca-2019r.pdf (119,87KB)
PDFZIR-1-od-1-lipca-2019r.pdf (120,58KB)
PDFZIR-2-od-1-lipca-2019r.pdf (119,49KB)
PDFZIR-3-od-1-lipca-2019r.pdf (119,13KB)

Uchwała określająca stawki podatku na 2024 rok:
PDFUchwała Nr L32623 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27-10-2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Skrwilno na 2024_rok.pdf (303,79KB)

Załączniki:

DOCFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę-rolnik.doc (48,00KB)
DOCOświadczenie nabywcy gruntów.doc (22,50KB)
DOCOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (21,00KB)
DOCXOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej.docx (13,11KB)
DOCOświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis.doc (35,50KB)
DOCWniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej.doc (30,00KB)
DOCWniosek o przyznanie zwolnienia w podatku rolnym.doc (32,00KB)
DOCXZestawienie faktur.docx (14,19KB)
PDFFormularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimis_lub_pomoc_de_minimis_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie.pdf (92,85KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego