Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązek meldunkowy


Obowiązek meldunkowy – obywatel polski

ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE – WYMAGANE DOKUMENTY:

 • formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego (pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie gminy, możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu)
 • potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego
 • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu (umowa cywilno-prawna np. umowa najmu, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu)
 • do wglądu dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO – WYMAGANE DOKUMENTY:

 • do wglądu dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP – WYMAGANE DOKUMENTY:

 • formularz zgłoszenia wyjazdu poza granicę (pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie gminy, możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu)
 • do wglądu dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICĘ RP – WYMAGANE DOKUMENTY:

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAW:

 • Urząd Gminy Skrwilno – pokój nr 26 (I piętro), telefon 54 270 00 12 wew. 26

OPŁATY SKARBOWE:

Usługi zameldowania i wymeldowania oraz zgłoszenia wyjazdu poza granice PR, a także zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP są bezpłatne.

Wydanie decyzji drogą administracyjną o zameldowaniu lub wymeldowaniu – 10,00 zł.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:

 • na pobyt stały przy zameldowaniu – jest bezpłatne,
 • na pobyt czasowy – kosztuje 17 zł,
 • każde kolejne zaświadczenie wydane po zameldowaniu, gdy na przykład zgubisz zaświadczenie wydane przy zameldowaniu – też kosztuje 17 zł,

Uwaga: Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydane w celach m.in. alimentacyjnych, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia, szkolnictwa.

Opłata za pełnomocnictwo – 17,00 zł

Uwaga: Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa zwolnione jest z opłaty skarbowej, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty wnosi się w kasie urzędu lub na konto UG Skrwilno nr:
27 9546 0004 2004 0020 0101 0001 BS Skępe /O Skrwilno

DODATKOWE INFORMACJE:

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie o ewidencji ludności.

Obowiązek meldunkowy polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zgłoszeniu powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wymeldowują lub zameldowują osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat)

Można wymeldować się lub zameldować również przez pełnomocnika. Swojego pełnomocnictwa można mu udzielić wyłącznie na piśmie. Pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2022 poz. 2070 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.)

Załączniki

PDFPEŁNOMOCNICTWO.pdf (92,98KB)
DOCWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA.doc (37,50KB)
PDFZGŁOSZENIE-POBYTU-CZASOWEGO.pdf (398,95KB)
PDFZGŁOSZENIE-POBYTU-STAŁEGO.pdf (414,53KB)
PDFZGŁOSZENIE-POWROTU-Z-WYJAZDU-POZA-GRANICE-RZECZYPOSPOLITEJ-POLSKIEJ.pdf (330,80KB)
PDFZGŁOSZENIE-WYJAZDU-POZA-GRANICE-RZECZYPOSPOLITEJ-POLSKIEJ.pdf (230,74KB)
PDFZGŁOSZENIE-WYMELDOWANIA-Z-MIEJSCA-POBYTU-CZASOWEGO.pdf (330,39KB)
PDFZGŁOSZENIE-WYMELDOWANIA-Z-MIEJSCA-POBYTU-STAŁEGO.pdf (418,88KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego