Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłata targowa

UCHWAŁA NR L/329/23
RADY GMINY SKRWILNO
 
z dnia 27 października 2023 r. 
w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 15 ust.1, art.19 pkt 1 lit. a i punkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023r. poz. 70, 1313) i art.28 ust.4 oraz art. 47 ust.4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022r. poz. 2651, 2707, z 2023r. poz. 180, 326, 511, 556, 614, 1059, 1193, 1234, 1450, 1598, 1705, 1723, 1785) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze gminy Skrwilno. Wysokość stawki opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie kwoty określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. 1. Dzienna stawka opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na targowiskach na terenie Gminy Skrwilno wynosi przy sprzedaży:1) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 10 zł;
2) z samochodu osobowego - 15 zł;
3) z samochodu dostawczego o ładowności do 3,5 tony – 25 zł;
4) z samochodu ciężarowego oraz innego pojazdu o ładowności powyżej 3,5 tony– 40 zł;
5) na stoisku handlowym o powierzchni:
1 do 48 m 2 – 25 zł;
2 powyżej 48 m 2 – 35 zł.
2. Dzienna stawka opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na targowiskach na terenie Gminy Skrwilno od każdej wystawionej na sprzedaż sztuki:
1) konia, krowy - 15 zł;
2) cielęcia – 10 zł;
3) trzody chlewnej - 5 zł.
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 2. Na inkasentów opłaty targowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się: Piotra Leśniewskiego i Jerzego Słabkowskiego.
3. Pobraną opłatę targową inkasent wpłaca w kasie, bądź na właściwy rachunek bankowy Gminy Skrwilno do piątego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLIX/323/23 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 września 2023r. w sprawie opłaty targowej (Dz. U. Woj. Kuj. Pom. poz. 5901 z 27.09.2023r.).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku 

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska

 

PDFUchwała Nr L32923 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27-10-2023 w sprawie opłaty targowej.pdf (314,58KB)
DOCXUzasadnienie L32923.docx (6,31KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego