Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawarcie małżeństwa

Wymagane dokumenty

Obywatel polski:

 • Dokumenty stwierdzające tożsamość (do wglądu)
 • W przypadku osoby niepełnoletniej – zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego

Cudzoziemiec:

 • Dokumenty stwierdzające tożsamość (do wglądu)
 • Odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub unieważnieniu wraz z jego urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego (osoby, które uprzednio pozostawały w związku małżeńskim)
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

Miejsce załatwienia sprawy

 • Urząd Stanu Cywilnego w Skrwilnie – I piętro, pokój nr 32

Termin załatwienia sprawy

 • Bez zbędnej zwłoki

Opłaty

 • 84zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
 • 39zł – opłata za zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Opłaty wnosi się w kasie urzędu lub na konto UG Skrwilno nr:
27 9546 0004 2004 0020 0101 0001 BS Skępe /O Skrwilno

Uwaga: Jeden odpis skrócony po zawarciu małżeństwa jest wydawany z urzędu bezpłatnie.

Dodatkowe informacje

 • Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej może nastąpić w dowolnie wybranym przez nowożeńców urzędzie stanu cywilnego.
 • Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów oraz zapewnienia o braku przeszkód do jego zawarcia.
 • Małżeństwa nie mogą zawrzeć osoby niepełnoletnie, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione w linii prostej oraz będące w innym związku małżeńskim.
 • Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
 • Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o nazwisku, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Mogą również zachować swoje dotychczasowe nazwiska albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.
 • Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym otrzymują zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy.
 • Obcokrajowiec zawierający małżeństwo w Polsce musi złożyć wydane przez właściwy organ swojego państwa zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa w świetle prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia.
 • Obywatel polski zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie o możności zawarcia takiego małżeństwa zgodnie z prawem polskim.
 • Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC zaświadczenie, na podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.

Podstawa prawna

 • Art. 1-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 682)
 • Art. 76-89 ustawy z 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego