Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dodatek 300 zł dla sołtysów

KRUS informuje, że od 1 marca 2024 r. wysokość świadczenia wzrośnie o 36,36 zł i będzie wynosić 336,36 zł.


Szanowni Państwo Sołtysi Gminy Skrwilno (byli i obecni)!

1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).

Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;
  2. Osiągnęła wiek 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni);
  3. Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji;
  4. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  5. Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa;
  6. Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł miesięcznie i podlega waloryzacji.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Druk wniosku tutaj.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

1) zaświadczenie wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. Druk wniosku o wydanie zaświadczenia do pobrania tutaj.

2) oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Druk oświadczenia do pobrania tutaj.

Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.
W takim przypadku wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca składa pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa. Druki do pobrania tutaj.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wzory dokumentów do wypełnienia można pobrać z odnośników zamieszczonych powyżej, z dołu tej strony, w siedzibie KRUS lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Skrwilnie, pok. nr 20.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać od dnia 3 lipca 2023 r. w godzinach 8.00 – 15.00.

Sprawy załatwia sekretarz gminy, pok. nr 21, tel. 54 270 00 12 w. 21.

 

DO POBRANIA:

PDFWniosek-sołtysa-do-KRUS.pdf (309,65KB)
XLSXWniosek-sołtysa-do-KRUS-wersja-edytowalna.xlsx (21,94KB)
PDFUstawa-o-dodatku-dla-sołtysów.pdf (197,14KB)
PDFWniosek-o-wydanie-zaświadczenia-o-pełnieniu-funkcji-sołtysa-Skrwilno3.pdf (182,29KB)
PDFOświadczenie-wnioskodawcy-i-świadków-KRUS.pdf (648,57KB)
XLSXOświadczenie-KRUS-o-niekaralności-Excel.xlsx (51,80KB)
PDFOświadczenie-KRUS-o-niekaralności-PDF.pdf (181,31KB)
PDFKlauzula-RODO-świadczenie-pieniężne-z-tytułu-pełnienia-funkcji-sołtysa-Skrwilno.pdf (99,01KB)
 

Kategorie strony: Aktualności
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego